Zamontowanie dodatkowego podlicznika

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być dokonane przez Spółkę wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza podlicznika zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody są następujące:

  • na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz dodatkowy jako podlicznik wodomierza głównego (szeregowo za wodomierzem głównym), przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • zaleca się umieszczenie wodomierza – podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania, w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
  • niedozwolone jest montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem – podlicznikiem a zaworem czerpalnym do podlewania, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji; takie instalacje nie będą przez Spółkę akceptowane do rozliczeń,
  • wodomierz musi mieć ważną legalizację,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • zestaw z wodomierzem należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza; jeżeli przepisy prawa wymagają, instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (zawór antyskażeniowy), zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem – podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o sprawdzenie montażu wodomierza i zawarcie umowy.

W umówionym terminie (tel.: 774100962) służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika (odpłatnie). Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odliczania.

Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie rachunku za wodę zużytą do podlewania wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz – podlicznik.

W przypadku utraty ważności legalizacji Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń bez odrębnego powiadomienia.

Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy.

UWAGA!

Za odbiór, plombowanie wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłatę (zgodnie z cennikiem). Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat. Odbiorca wykonuje na własny koszt.

Wymagania instalacyjne

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

Wodomierz zalecany: średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); maksymalny strumień objętości  Qmax = 2,5 m3/h.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

WSKAZÓWKI