Montaż podlicznika

STRONA GŁÓWNA 9 ZAŁATWIANIE SPRAW KROK PO KROKU 9 Zamontowanie dodatkowego podlicznika

Zamontowanie dodatkowego podlicznika

OPIS PROCEDURY

1.  Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie informuje, iż zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

2. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.

3. Wymagania, jakie należy spełnić przy montażu wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie nieruchomości:

 • zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i koszty związane z jego montażem, utrzymaniem oraz legalizacją ponosi właściciel instalacji,
 • podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym w sposób zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dopuszczalny przepływ na podliczniku kompatybilny z wodomierzem głównym od 1,6 do 2,5m3/h. Schemat prawidłowego montażu podlicznika określa załącznik nr 1,
 • montaż podlicznika dopuszczany jest tylko w układzie szeregowym;
 • podlicznik należy umieścić na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania (odległość nie większa niż 1,5 m) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji. W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy na podlewanie ogrodu należy zamontować za wodomierzem głównym, lecz przed innymi wodomierzami znajdującymi się w poszczególnych lokalach. Montaż jest możliwy jedynie na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości. Mieszkańcy wspólnoty ustalają sposób rozliczania wskazań wodomierza dodatkowego. Wodomierz ten ma służyć do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej do podlewania zieleni bezpośrednio związanej z Podlewanie zieleni nie powinno zakłócić poboru wody w mieszkaniach;
 • podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej;
 • wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt;
 • przed wodomierzem – podlicznikiem musi być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);
 • do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować wodomierz APATOR POWOGAZ JS1,6-2,5 m3/h SMART+ DN15 przystosowany do montażu nakładki do radiowego odczytu;
 • zamontowanie podlicznika należy zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie w formie pisemnej, osobiście w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., nr 3, za pomocą : formularza, lub telefoniczne pod nr (77) 410 09 62;
 • pracownik wyznacza termin odbioru podlicznika w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Odbiorcę usług. Odbiór kończy się spisaniem protokołu i sporządzeniem dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji podlicznika. Protokół odbioru stanowi podstawę do zawarcia umowy;
 • naliczanie bezpowrotnie zużytej wody następuje od momentu odbioru podlicznika i podpisania umowy;
 • za odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;

4. Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) będzie wykonywany przez pracownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Właściciel musi zapewnić możliwość jednoczesności odczytu wodomierza głównego i podlicznika. Na potrzeby obliczenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik;

5. Upływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika ( 5 lat ), uszkodzenie, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do odstąpienia przez Przedsiębiorstwo od ujmowania podlicznika w rozliczeniach i naliczenia opłat za ścieki według wskazań wodomierza głównego;

6. Planowana co 5 lat legalizacja wodomierza może nastąpić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Przedsiębiorstwie. Za ponowny odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;

7. Awaryjne zerwanie plomby przez użytkownika bez wcześniejszego zgłoszenia w przedsiębiorstwie wiąże się z ponownym dokonaniem odbioru instalacji. Stwierdzenie zerwania plomby bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje naliczeniem ilości odprowadzonych ścieków od ostatniego odczytu z wodomierza głównego;

8. Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie regulowana na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 UWAGA

Powyższe warunki są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza-podlicznika nie odnoszącymi się do wszystkich nieruchomości ze względu na występujące różnice w rozmieszczeniu elementów instalacji wodociągowej na poszczególnych posesjach.

Inny niż opisany powyżej sposób montażu podlicznika jest możliwy jedynie po uzgodnieniu z przedstawicielem Przedsiębiorstwa.

Załączniki:

Skip to content