PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Typ operacji :

Nazwa operacji :

Cel operacji :

Nazwa działania:

Planowane efekty rzeczowe operacji:

Okres realizacji operacji:

Wartość dofinansowania:

„Gospodarka wodno-ściekowa „

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska”

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bukowa Śląska oraz zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej poprzez rozwój infrastruktury w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4,51 km – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.
220 szt. – liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych.

2017-2019

1.736.980 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

?
Skip to content