DEKLARACJA DOSTĘNOŚCI

STRONA GŁÓWNA 9 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  W  ZWiUK ”EKOWOD” SP. Z O. O.

 

Koordynatorami ds. dostępności ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie są Panowie:

– Piotr Hinborch, tel.: 77 410 52 22 wew. 33, e-mail.: p.hinborch@ekowod.eu

– Wojciech Jajdelski, tel. 77 410 52 22 wew. 34, e-mail.: w.jajdelski@ekowod.eu

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekowod.eu

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-11

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy redakcyjne mogą być niedostępne cyfrowo;
 • niektóre pliki do pobrania mogą być niedostępne cyfrowo;
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Jajdelski email: w.jajdelski@ekowod.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 774 105 222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej Spółki ZWiUK ”EKOWOD” można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych  „EKOWOD” Sp. z o. o. znajduje się  w Namysłowie przy ulicy Mariańskiej 2.

Budynek posiada dwa wejścia główne do budynku dla pracowników administracji oraz wejście dla interesantów (obsługa klienta, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji).

Wejście do budynku ZWiUK „EKOWOD” przeznaczone dla obsługi interesantów przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się.

Do budynku można dojechać samodzielnie. W Namysłowie nie funkcjonuje komunikacja publiczna.

Przed budynkiem po prawej stronie zlokalizowany jest  parking na którym wyznaczone jest osobne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu przeznaczonym dla interesantów znajduje się winda oddalona 5m od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do siedziby Spółki są przystosowane na przejazd wózka inwalidzkiego (100 cm).
W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z pomocy wyznaczonego asystenta osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń powiększonych dla osób niewidomych  i słabowidzących.

Korytarze budynku są wystarczająco szerokie co umożliwia bezproblemowe przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach (160 cm­).

W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku jak i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym jak i przewodnikiem.

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

(Kliknij aby otworzyć )

Skip to content