HISTORIA

STRONA GŁÓWNA 9 Historia

Historia

Budowę pierwszych wodociągów na terenie Namysłowa rozpoczęto początkiem XX wieku, ale już w średniowieczu możemy doszukać się pierwszych wzmianek na temat budowy profesjonalnych studni. Miały one na celu zasilenie grodu w wodę pitną oraz istotne znaczenie na wypadek oblężenia murów obronnych przez wroga. To właśnie one podczas oblężenia zapewniały mieszkańcom grodów prawidłowe funkcjonowanie. W zapisach kroniki miejskiej  z XIV w. znaleźć można informację o wybudowaniu dwóch studni zlokalizowanych w rynku, na wyraźne polecenie rady miejskiej. Studni tych rzekomo miało się używać wyłącznie w czasie zagrożenia dla miasta. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty świadczące o lokalizacji studni. Wiadomo jednak, iż jedna z tych studni użytkowana była jeszcze w XVII wieku, lecz spełniała już tylko funkcje hydrologiczne.

W Namysłowie istniała Brama Wodna- konstrukcja umożliwiająca wyjazd i wjazd do miasta, która ułatwiała dostęp do wody. Wokół murów obronnych znajdowało się kilka miejsc, w których ludność miasta zaopatrywała się w wodę. Jedno z nich znajdowało się na Przedmieściu koło Bramy Krakowskiej. Do dziś na miejscu dawnej studni znajduje się murowany krąg.
Na skutek zmian urbanistycznych jakie zachodziły w mieście XIX wieku, miasto zaczęło likwidować stare zlewnie ścieków. Na ich miejscach tworzono promenady spacerowe, które istnieją do dziś. Inwestycjami tymi zajmowało się powołane w 1904r. Towarzystwo Upiększania Miasta.1
„W 1909 r. rozpoczęto budowę pierwszych wodociągów miejskich. W roku 1911 ukończono budowę wieży ciśnień i systemu wodociągowego o łącznej długości 11 km, do którego podłączono 355 budynków. Wraz z rozwojem miasta i wzrostem zapotrzebowania w wodę w latach 60-tych, modernizowano ujęcia oraz rozbudowywano sieć w mieście. Zaopatrzeniem w wodę na przełomie lat zajmowało się Miejskie, później Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a od 1979 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przełomowym momentem dla funkcjonowania wodociągów w Namysłowie było powołanie w 1992 r. Wodociągów Namysłowskich Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOSORT” Sp. z o.o., których fuzja przeprowadzona w 2000 r. dała początek obecnemu Zakładowi Wodociągów i usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

Brama Wodna w Namysłowie od strony dzisiejszej ul. Armii Krajowej

Ostatnie 10-lecie funkcjonowania to istotny rozwój systemów wodociągowych – zwodociągowano wszystkie wsie Gminy Namysłów, zmodernizowano i wybudowano nowe stacje uzdatniania wody, wymieniono stare zużyte sieci wodociągowe, systemy pompowe, doposażono firmę w nowoczesne maszyny i urządzenia. W 2008 r. do Gminy Namysłów, jako jedynego udziałowca Spółki „EKOWOD”, dołączyli nowi wspólnicy: Gminy Domaszowice, Świerczów i Wilków, a w 2009 także Gmina Pokój. Obecnie Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” zaopatruje w wodę ponad 43000 mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.
Spółka „EKOWOD” to jednak nie tylko same wodociągi, ale także pozostałe usługi komunalne, jak: gospodarka ściekowa, utrzymanie czystości i porządku, gospodarka odpadami powiązana ściśle z selektywną ich zbiórką i sortowaniem oraz eksploatacją nowoczesnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie: wykonywania robót ziemnych i drogowych, pielęgnacji terenów zieleni, kompleksowego projektowania i wykonania sieci wodociagowo-kanalizacyjnej, wynajmu specjalistycznego sprzętu. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował ponadto nawiązaniem w 2007 r. współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), która w ramach Polskiego Programu Efektywnego Wykorzystania Energii w napędach Elektrycznych (PEMP) wdrożyła na obiekcie oczyszczalni ścieków demonstracyjny projekt. Działania modernizacyjne, którymi objęto kluczowe układy napędowe pozwoliły na znaczne zmniejszenie energochłonności procesu oczyszczania przynosząc wymierne korzyści materialne. Wieloletnia współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przy realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska została doceniona w 2011 r. uhonorowaniem Spółki prestiżową statuetką „W Trosce o Środowisko”.

Tak obecnie wygląda miejsce w którym znajdowała się Brama Wodna

1 Historia miejskiej sieci wodociągowa i kanalizacyjna w Namysłowie, Serwis regiopedia.pl, 10 grudnia 2010r., dostęp 30.12.2016r.,http://opolskie.regiopedia.pl/wiki/historia-miejskiej-sieci-wodociagowa-i-kanalizacyjna-w-namyslowie,

?
Skip to content