Ekspertyza wodomierza

STRONA GŁÓWNA 9 Ekspertyza wodomierza

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca usług może złożyć pisemne zlecenie dokonania sprawdzenia (ekspertyzy) wodomierza.
W ustalonym terminie pracownicy ZWiUK „EKOWOD” zdemontują zgłoszony do ekspertyzy wodomierz i zamontują nowy przyrząd pomiarowy, a następnie przekażą zdemontowany licznik do Obwodowego Urzędu Miar.

Termin demontażu wodomierza zostanie ustalony telefonicznie przez pracowników Działu Gospodarki Wodno-Ściekowej (tel. 77 410 09 62).

Po dokonaniu sprawdzenia wodomierza urząd miar wyda świadectwo ekspertyzy, które zostanie przekazane Zlecającemu ekspertyzę.

W przypadku otrzymania wyników potwierdzających nieprawidłowe działanie urządzenia pomiarowego ZWiUK „EKOWOD” dokona naliczenia kosztów zużycia wody według średniego zużycia za okres trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania wodomierza Odbiorca usług zostanie obciążony kosztem przeprowadzenia ekspertyzy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Jednocześnie ZWiUK „EKOWOD” dokona naliczenia kosztów zużycia wody według wskazań wodomierza.

Skip to content