POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONA GŁÓWNA 9 Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, NIP: 7521328416 (dalej jako: „Administrator”). Możesz kontaktować z Administratorem oraz wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych  na ww. adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@ekowod.net.

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawnych,
 • w celu realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, w tym w celu nawiązania kontaktu i przekazania informacji,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń, ochronie praw Administratora,
 • na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej: „RODO” – w zakresie punktu 1 powyżej,
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie punktu 2 powyżej,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie punktu 3 powyżej,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie punktu 4 powyżej.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe odpowiednio do czasu wypełnienia obowiązku prawnego, do czasu realizacji umowy, do czasu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu cofnięcia zgody.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. bankom realizującym płatności, operatorowi pocztowemu) oraz podmiotom, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi prawne

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub innemu rodzajowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do  zawarcia i realizacji umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej). 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres siedziby lub adres e-mail podany w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

?
Skip to content