Przyłączenie do sieci

Przyłączenie do sieci

Jeśli chcesz przyłączyć nieruchomość do sieci musisz wiedzieć, że realizacja odbywa się na koszt właściciela posesji. Nasze Przedsiębiorstwo dołoży jednak wszelkich starań, aby cała procedura była dla Ciebie jak najmniej uciążliwa i przebiegała sprawnie. Aby dowiedzieć się czy daną działkę możną przyłączyć do sieci, wystarczy złożyć zapytanie w formie Wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia, do którego należy dołączyć mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości.

Jak krok po kroku dokonać przyłączenia do sieci?

1. Złóż do nas wypełniony Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia:

    • załącz aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych przyłączenia, zleć uprawnionemu projektantowi opracowanie projektu budowlanego. Możesz również zlecić opracowanie projektu naszemu Przedsiębiorstwu.

3. Projekt budowlany przedłóż w 2 egz. w naszym przedsiębiorstwie w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pok. nr 4A) celem uzgodnienia (1 egz. projektu pozostaje w ZWiUK „EKOWOD”). Projekt budowlany uzgadniany jest w ciągu 14 dni, od daty wpływu kompletnego projektu do Przedsiębiorstwa.

4. Przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, zgłoś budowę przyłącza:

    • do właściwego terenowo organu administracji architektoniczno–budowlanej, w Starostwie Powiatowym (do realizacji robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później jednak niż w ciągu 3 lat, od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia),
    • nie dokonuje się zgłoszenia o którym mowa powyżej w przypadku, gdy złożysz zlecenie wykonania przyłącza naszemu Przedsiębiorstwu.

W ramach odpłatnych usług, Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD”
Sp. z o.o.,  oferuje też kompleksową obsługę inwestorów w  zakresie robót budowlanych wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
.

5. Jeżeli zdecydowałeś, że nasze Przedsiębiorstwo nie będzie budowało Twojego przyłącza, wtedy wykonanie przyłącza należy zlecić firmie lub też osobie posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania robót w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Pamiętaj, że dla przyłączy wody, montażu nawiertki lub wcinki, a dla przyłączy kanalizacji sanitarnej montażu trójnika lub włączenia w sieć, dokonuje wyłącznie nasze Przedsiębiorstwo.
Wykonane przyłącze w stanie odkrytym, zgłoś do odbioru, Działowi Gospodarki Wodno-Ściekowej (pok. nr 3) w naszym Przedsiębiorstwie. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa, natomiast drugi do urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.

6. Po podpisaniu protokołu odbioru, złóż wniosek o zawarcie umowy. Dopiero na tej podstawie podpiszesz umowę o zaopatrzenie w wodę lub umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a także zamontowany zostanie u Ciebie wodomierz.

Montaż wodomierza na przyłączu wodociągowym wykonywany jest przez Przedsiębiorstwo, po zawarciu umowy w Dziale Sprzedaży i Windykacji.

Sprawy przyłączenia do sieci prowadzi  Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
tel. 77 410 52 22 wew. 4,
77 410 18 35

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WSKAZÓWKI:

?
Skip to content