Archiwum

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Kolejna inwestycja trwa. Nowy zbiornik będzie miał za zadanie gromadzić zapas wody w okresie zmniejszonego jej zapotrzebowania i uzupełniać braki w sieci w okresie zwiększonego poboru.

—————————————————————————————————————————————————

PRACE PORZĄDKOWE NA PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W NAMYSŁOWIE

Trwają prace porządkowe na Placu Powstańców Śląskich w Namysłowie, dzięki którym powstanie kolejne piękne miejsce do wypoczynku. Praca zaplanowane są do końca września 2018 r.

—————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. (dalej Spółka) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s–dalej RODO, w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy ze Spółką na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

 1. Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Spółka jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
 2. W związku z nowymi przepisami nie ma konieczności kontaktować się ze Spółką ani wypełniania jakiegokolwiek dokumentu. Wystarczy zapoznać się z niniejszą informacją.
 3. Podstawowe informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (46-100) przy ul. Mariańskiej 2.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych w ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. e-mail: sekretariat@ekowod.net, tel.: 77/105222 lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na jednej z poniżej wymienionych podstaw:
  – w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawnych,
  – w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o., który polega na ustaleniu i ewentualnym dochodzeniu roszczeń (art 6 ust 1 lit. f RODO),
  – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda została wyrażona (art 6 ust 1 lit. a RODO).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne ale konieczne do  zawarcia i realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca systemu informatycznego, banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./ do czasu realizacji umowy/do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o./do czasu cofnięcia zgody.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

—————————————————————————————————————————————————

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa Śląska

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowie Śląskiej trwa od kilku tygodni. Poprzedzona procesem przygotowania inwestycji od mapy, poprzez konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami, wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnieniami i decyzjami przeróżnych organów i instytucji. Pozyskanie 2 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, wsparcie pożyczką 1,7 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pozwoliły rozpocząć budowę.

—————————————————————————————————————————————————

W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierza przed zamarznięciem.

Zbyt niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub odliczającego, może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu wodomierza można uchronić się przed negatywnymi skutkami opisanymi powyżej a tym samym przed  dodatkowymi kosztami związanymi z np. z jego wymianą.  czytaj dalej

 

 

—————————————————————————————————————————————————

Przesyłanie odczytu wodomierza

—————————————————————————————————————————————————

 Dbajmy o nasze środowisko.
Segregujmy odpady!

—————————————————————————————————————————————————

01.04.2017r.

Światowy Dzień Wody w Namysłowie

       Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992r. Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą corocznych obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

W związku z  potrzebą uświadamiania dzieci oraz młodzieży o znaczeniu wody w życiu codziennym oraz obchodzonym dnia 22 marca Światowym Dniem Wody, pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w dniach 28-31 marca 2017r. odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Namysłowie oraz namysłowskie przedszkola.

—————————————————————————————————————————————————

—> Powrót do strony głównej

?
Skip to content