DESZCZÓWKA

cze 7, 2024 | Informacje

 

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Prawo budowlane nakłada obowiązek odwodnienia posiadanego terenu na właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie, powinien zadbać o jego prawidłowe odwodnienie.

Wody opadowe wprowadzone do kanalizacji ściekowej są przyczyną:

-zakłóceń prawidłowej pracy przepompowni ścieków;
-przepełniania studzienek i spiętrzania ścieków;
-zagrożeń dla efektywności procesów oczyszczania na oczyszczalni ścieków;|
-zwiększonych kosztów energetycznych związanych z przepompowaniem oraz oczyszczeniem dodatkowej ilości ścieków, co wpływa w późniejszym etapie na koszty odbioru i oczyszczania ścieków.

?
Skip to content