MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NAMYSŁOWIE

paź 11, 2023 | Informacje

W dniu 09.10.2023 r w Kędzierzynie Koźlu odbyła się konferencja  dot. możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań w zakresie efektywności energetycznej i OZE.Działanie to realizowane jest w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ZWiUK EKOWOD – prezes spółki Artur Masiowski, kierownik działu inwestycji – Łukasz Baran oraz kierownik działu gospodarki wodno-ściekowej – Wiesław Krupnik.

W czasie konferencji pracownicy naszej spółki przybliżyli słuchaczom złożony proces przygotowania i realizacji inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Zaprezentowano również możliwe sposoby finansowania przedsięwzięcia. Zwrócono również uczestnikom uwagę na ogromny wpływ zastosowanych rozwiązań technologicznych na późniejszą eksploatację oczyszczalni. Przedstawiono również nowoczesne rozwiązania stosowane w oczyszczalniach ścieków z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, wizualizacji pracy układów technologicznych.

W związku z planowaną modernizacją oczyszczalni w 2017 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą uporządkowania gospodarki osadowej na oczyszczalni wraz z budowa systemu kogeneracji. Ze względu na skalę inwestycji jej realizację zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę podzielono na 4 etapy (możliwe do realizacji niezależnie umożliwiając stopniowe uruchamianie środków finansowych i dochodzenie do wymaganego celu w kolejnych krokach), których zakładany łączny koszt wynosi 48 356 381,47 zł netto,
z czego:

  • etap I – 30 171 283,02 zł netto
  • etap II – 9 592 578,19 zł netto
  • etap III – 2 977 520,37 zł netto
  • etap IV – 5 614 999,88 zł netto

Inwestycja obejmuje modernizację z rozbudową węzła oczyszczania mechanicznego oraz układu gospodarki osadowej, a w szczególności budowy nowych obiektów związanych z zastosowaniem procesu beztlenowej fermentacji osadu. Technologia ma na celu pozyskanie biogazu, który przy wykorzystaniu procesu kogeneracji będzie służył do zaspokojenia potrzeb energetycznych oczyszczalni ścieków.

Powstający podczas fermentacji biogaz, będzie ujmowany w kopule, poddawany odsiarczeniu i następnie wykorzystywany na potrzeby własne oczyszczalni. W tym celu w planowanym budynku techniczno-administracyjnym przewidziano zainstalowanie dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocach 100kW każdy, które będą produkowały energię elektryczną i ciepło na potrzeby technologiczne, cwu i ogrzewania obiektów.

Zmiana rodzaju prowadzonego procesu stabilizacji z tlenowej na beztlenową pozwoli uzyskać mniejszą ilość osadów ściekowych o lepszej kondycji umożliwiając jednocześnie odzysk energii elektrycznej z biogazu powstającego w wyniki fermentacji.

Inwestycja modernizacji i rozbudowy węzła oczyszczania mechanicznego oraz układu gospodarki osadowej, a w szczególności budowy nowych obiektów związanych z zastosowaniem procesu beztlenowej fermentacji osadu i zainstalowanie agregatów kogeneracyjnych o mocach 100kW pokrywających potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków, pozwolą na dostosowanie obiektu do nowych wymogów oraz w długiej perspektywie na zminimalizowanie kosztów jego funkcjonowania i ograniczenie wzrostu kosztów dla mieszkańców.

Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na zmniejszenie ilości powstających osadów, jak również wyeliminuje ich uciążliwość zapachową i pozwoli na zmianę sposobu ich zagospodarowania, a tym samych umożliwi dodatkowe ograniczenie kosztów ich unieszkodliwiania.

?
Skip to content