Stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia

wrz 21, 2021 | Informacje

Bakterie grupy coli (total coliforms) są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku natural­nym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych.

Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak   i   środowiskowe­go. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym.

Bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie. Ich obecność w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, na przykład roślinnym lub glebą.

Grupa ta, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowi kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody., natomiast nie może  bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszcze­nia wody.

Za wskaźnik zanieczyszczenia kałowego wody pod uwagę brane są inne parametry, a mianowicie: Escherichia coli oraz Enterokoki.

Wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi określone są w rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Zgodnie z załącznikiem nr 1C Parametry wskaźnikowe  do ww. rozporządzenia, wartość parametryczna wskaźnika bakterie grupy coli wynosi 0 jtk (jednostka tworząca kolonię) lub NPLw 100 ml wody.

Z uwagi na brak bezpośredniego odniesienia tego wskaźnika do skażenia kałowego wody do­puszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (<10 jtk/NPL w 100 ml), przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w wodzie bakterii Escherichia  coli i Enterokoków.

W takim przypadku właściwy Pań­stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia.

W przeprowadzonych badaniach wody nie stwierdzono obecności Escherichia  coli  i  Enterokoków, a liczba bakterii coli wynosiła poniżej 10 jtk w 100ml wody, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie – lek.med. Bożena Korczowska – Kułakowska,  po analizie zagrożenia dla zdrowia konsumentów, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

?
Skip to content