SYSTEM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE NAMYSŁÓW

sty 19, 2023 | Informacje

 

System odbioru odpadów komunalnych oraz selektywnych w Gminie Namysłów oparty jest na zbiórce według harmonogramu przygotowanego przez Dział Komunalny ZWiUK „EKOWOD”. Poza wywozem odpadów z Gminy Namysłów Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. obsługuje również Gminę Wilków, Gminę Rychtal, Gminę Pokój, Gminę Świerczów oraz Gminę Domaszowice. Harmonogram został stworzony, aby ułatwić logistycznie odbiór odpadów. Rejon miejski Gminy Namysłów został podzielony na cztery obszary. Tereny wiejskie również zostały podzielone na rejony, aby lepiej rozplanować odbiory odpadów. Obszar wiejski Gminy Namysłów podzielono na sześć rejonów.

Terminy odbioru zarówno odpadów komunalnych zmieszanych jak i odpadów komunalnych selektywnych:

Powyższa zasada odbioru odpadów komunalnych i selektywnych w Zakładzie Komunalnym stosowana jest od wielu lat. Ułatwia to pogodzenie odbiorów we wszystkich Gminach, które obsługuje „EKOWOD”. W przypadku świąt w dniu odbioru odpadów harmonogram jest modyfikowany i dopasowany do innych odbiorów.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych dysponuje aktualnie ośmioma śmieciarkami. Jedna z nich jest pojazdem dwukomorowym i przeznaczona jest do zbioru odpadów selektywnych.

Do odpadów komunalnych odbieranych od osób prywatnych jak i firm należą odpady:

 • 20 03 01– niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
 • 20 02 01– odpady ulegające biodegradacji;
 • 20 03 03– odpady z czyszczenia ulic i placów;
 • 20 03 07– odpady wielkogabarytowe;
 • 15 01 01– opakowania z papieru i tektury;
 • 15 01 02– opakowania z tworzyw sztucznych;
 • 15 01 07– opakowania ze szkła.

Gmina Namysłów umożliwia również mieszkańcom korzystanie z PSZOKU- Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych. Zarządzającym i prowadzącym jest ZWiUK „EKOWOD”. Odpady, które odbierane są bezpłatnie od mieszkańców to m.in.

 • 17 01 01– odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 • 20 02 01– odpady ulegające biodegradacji;
 • 20 01 35– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
  w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) – odpad niebezpieczny;
 • 20 01 36– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
  w 20 01 21; 20 01 23 i 20 01 35;
 • 16 01 03– zużyte opony;
 • 20 03 07– odpady wielkogabarytowe;
 • 20 01 32– leki inne niż wymienione 20 01 31;
 • 20 01 28- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27.

Mieszkańcy mogą oddawać również odpady, które wyróżnione zostały w regulaminie: zużyte baterie i akumulatory, odpady kuchenne, gleba, odzież i tekstylia, lampy fluorescencyjne, drewno. Odpady takie jak papa, szyby samochodowe, odpady nieoznaczone, odpady komunalne niesegregowane, szkło zbrojne nie są odbierane w PSZOK Namysłów.

W miejscu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieści się sortownia, dlatego to tam składuje się odpady selektywne.

Wywóz odpadów selektywnych polega na przekazaniu odpadów do firm, które zajmują się odzyskiwaniem surowców wtórnych.

Ilości roczne zebranych odpadów w roku 2022:

Źródło: Dział Komunalny Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

?
Skip to content