INFORMACJA

—————————————————————————————————————————————————

07.05.2021 r

ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Wód opadowych nie wolno wprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rynien, odwodnień z terenów utwardzonych, drenaży i przelewów ze zbiorników magazynowania wody jest zabronione. Zabrania tego ustawa. Ale to nie jest główny powód, dla którego „EKOWOD” chce skontrolować nielegalne przyłącza. Kolejny raz po ulewnych deszczach doszło do przepełnienia kanalizacji sanitarnej oraz zalania przepompowni ścieków, skutkiem tego było zalewanie pobliskich nieruchomości. Sytuacja przepełnienia kanalizacji sanitarnej jest niebezpieczna, może doprowadzić do skażenia terenu. Deszczówka odprowadzona do kanalizacji sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków, zwiększa ilość ścieków komunalnych, które muszą być oczyszczone, co generuje dodatkowe koszty.

Spółka „EKOWOD” w ramach swoich działań zajmuje się maksymalnym ograniczeniem tego procederu, gdyż każdy taki przypadek wywołuje szkodę majątkową z tytułu niezrekompensowania kosztów eksploatacyjnych pracujących przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Aby uniknąć tego typu sytuacji apelujemy do właścicieli posesji o nieodprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej i natychmiastowe zlikwidowanie nielegalnych podłączeń.

Magazynujmy swoją wodę opadową, bezmyślnie się jej nie pozbywajmy. Są programy, które pozwalają na dofinansowanie budowy instalacji do zatrzymywania deszczówki – Program Moja Woda | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wfosigw.opole.pl)

Jednocześnie informujemy, że będą trwały kontrole w postaci „zadymiania” prowadzone przez pracowników spółki „EKOWOD” pod kątem odprowadzania wód opadowych i drenażowych z terenu nieruchomości, a każdy ujawniony przypadek odprowadzania tych wód będzie podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437). Nadmieniamy, że w ostatnich dniach takie przypadki zostały ujawnione. Informujemy, że za naruszenie w/w zakazu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10.000 zł.

—————————————————————————————————————————————————

06.05.2021 r

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W NAMYSŁOWIE

Spółka „EKOWOD” w maju rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Podleśnej i Świerkowej w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok. 770 m, Ø160 PEHD o długości ok. 300 m oraz sieć kanalizacyjna o średnicy Ø200 PVC i długości ok. 900 m.

Celem inwestycji jest doprowadzenie wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogących powstać w przyszłości na terenie osiedla budynków mieszkalnych oraz zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci.

Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac oraz do stosowania się do oznakowań placu budowy.

—————————————————————————————————————————————————

26.04.2021 r

Spółka ”EKOWOD” zainwestowała w fotowoltaikę

Dokładnie 120 paneli fotowoltaicznych pokryło dach hali garażowej Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Namysłowie. Spółka odchodzi od tradycyjnych źródeł energii podążając ku dobrodziejstwom energii odnawialnej.

Jak podkreśla prezes Spółki „EKOWOD” Artur Masiowski był to krok konieczny ze względu na rosnące koszty energii. Moc instalacji wynosi 49,80 kW i pozwoli na zaspokojenie ok. 30% potrzeb energetycznych Spółki na terenie bazy przy ul. Mariańskiej. Dzięki instalacji fotowoltaicznej oszczędzamy, a nasza spółka staje się niezależna od rosnących cen prądu. Fotowoltaika to przede wszystkim ochrona środowiska, ponieważ instalacja podczas swojej pracy nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery, a odciążanie sieci energetycznych sprzyja zmniejszeniu ilości spalanego przez nie węgla, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości powietrza.

Wykonana instalacja fotowoltaiczna jest naszym zadaniem pilotażowym w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej. Planujemy budowę kolejnych instalacji na innych obiektach spółki o stałym i dużym poborze energii elektrycznej.

—————————————————————————————————————————————————

22.04.2021 r

BUDKI LĘGOWE DLA JERZYKÓW W ZWiUK „EKOWOD”

Na terenie naszego zakładu przy ul. Mariańskiej w Namysłowie na hali garażowej zamontowane zostały budki lęgowe dla jerzyków.

Jerzyki to nieduże ptaki, które są jednymi z głównych sprzymierzeńców człowieka w walce z uciążliwymi owadami, m.in. z komarami. Jerzyk żyje ok. 21 lat i zawsze wraca do tego samego gniazda. Populacja tych pożytecznych ptaków niestety się zmniejsza. Powodem tego są przede wszystkim remonty budynków i prace termomodernizacyjne, a tym samym utrata miejsc lęgowych. Dlatego coraz więcej miast decyduje się na montowanie budek dla jerzyków. Większość tych ptaków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla jerzyków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, to może zostać zajęta przez wróble, mazurki lub szpaki.

Montując budki dla jerzyków chcemy zachęcić mieszkańców naszego powiatu, urzędy oraz firmy do udzielania pomocy ptakom. Ta pomoc to instalacja budek lęgowych w miejscach, gdzie utraciły swoje gniazda z powodu termomodernizacji, a także w miejscach nowych.

—————————————————————————————————————————————————

16.04.2021 r

OSOBOWOŚĆ ROKU 2020

Prezes Spółki ZWiUK „EKOWOD” Artur Masiowski został nominowany do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Biznes. Nominacja przyznana została za: Plan rozbudowy sieci oraz zainwestowanie w budowę systemu monitoringu oraz sterowania zarządzaną przez spółkę siecią.

Głosować można poprzez:

Dziękujemy za nominację oraz zachęcamy do udziału w głosowaniu.

—————————————————————————————————————————————————

16.04.2021 r

DWUKOMOROWA ŚMIECIARKA W ZWiUK „EKOWOD”

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. dysponuje śmieciarką z zabudową dwukomorową marki Mercedes-Benz. Zabudowa posiada dwa niezależnie działające odwłoki czyli można określić ten model mianem dwóch śmieciarek w jednej.

Pojazdy dwukomorowe pozwalają na jednoczesny odbiór dwóch różnych rodzajów odpadów. Zabudowa takiej śmieciarki jest podzielona na dwie niezależne części, a każda z nich posiada swój uchwyt do podnoszenia pojemników, zasyp oraz osobne urządzenia prasujące. Dzięki dwóm oddzielnym odwłokom nie dochodzi do mieszania frakcji.

Śmieciarka dwukomorowa podczas kursu odbiera jednocześnie makulaturę i szkło.

—————————————————————————————————————————————————

 

16.04.2021 r

ODBIÓR POJEMNIKÓW NA ODPADY

Informujemy mieszkańców budynków jednorodzinnych, położonych na terenie gminy Namysłów o możliwości odbioru pojemnika 240l do gromadzenia metalu i tworzyw sztucznych.

Mieszkańcy miasta mogą odbierać pojemniki w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie w godzinach:

 • poniedziałek i wtorek od 7.00 do 15.00
 • środa – piątek od 9.00 do 17.00
 • sobota od 9.00 do 14.00

Mieszkańcy terenów wiejskich pojemniki mogą odbierać u sołtysów.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

30.03.2021 r

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na zlecenie ZWiUK “EKOWOD” Spólki z o.o. opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Ligota Książęca, Mikowice i Minkowskie. W związku z czym wyłonione biuro projektowe będzie od miesiąca kwietnia br. odwiedzało właścicieli poszczególnych nieruchomości w celu uzgadniania przebiegu trasy przyłączy kanalizacyjnych – koszt wykonania dokumentacji projektowej ponosi Spółka EKOWOD.

Gorąco zachęcamy do deklarowania chęci przyłączenia do sieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

12.03.2021 r

O PLANACH SPÓŁKI „EKOWOD”

 

Poniżej przedstawiamy Wywiad z Prezesem ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. udzielony dla Kuriera Namysłowskiego.

 

– Panie prezesie w 2009 r. udzielił Pan wywiadu dla „Gazety Namysłowskiej”, który od pewnego czasu udostępniany jest w mediach społecznościowych. Czy pamięta Pan ten wywiad? W wywiadzie złożył Pan kilka zapewnień i obietnic. Co z tego udało się Panu zrealizować.

Obietnica 1 – Modernizacja systemu wodociągów.

Pamiętam jak kilkanaście lat temu obiecałem połączyć system wodociągów w całym powiecie i pozostawić kilka najbardziej wydajnych stacji uzdatniania wody. Po latach mogę śmiało powiedzieć, że zdanie zostało zrealizowane w całości z małym wyjątkiem. Tzn. wyłączono z użytku stację uzdatniania wody w Zieleńcu, a w jej miejsce wybudowano nowoczesną i automatyczną stację w Siedlicach. Na optymalizację wodociągów planowano wydatek w wysokości ok 3 mln zł, natomiast w rzeczywistości przeznaczono na ten cel kilkanaście milionów złotych. Sytuacja w gospodarce wodnej została uporządkowana. Nie znaczy to jednak, że nie będziemy inwestować w budowę nowych obiektów na terenie powiatu. Aktualnie spółka posiada bezpieczne rezerwy na stacjach uzdatniania i jest w stanie zapewnić wodę nowym odbiorcom.

Zrealizowano.

Obietnica 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej. Pozyskanie środków z Funduszu Spójności.

W tamtym czasie mieliśmy przygotowane projekty techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej w 20 miejscowościach na terenie powiatu. Czekaliśmy na uzyskanie pozwolenia na budowę i aplikowaliśmy o środki zewnętrzne. W planach zostały również ujęte: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji. Z wielką satysfakcją po 10 latach muszę stwierdzić, że nie tylko wykorzystaliśmy szansę na pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zrealizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakubowice, Idzikowice, Łączany, Ziemiełowice, Jastrzębie, Smarchowice Wielkie, Rychnów, Objazda, Kowalowice, ale także w ramach powstałych oszczędności zmodernizowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego i ul. Reymonta-Kraszewskiego w Namysłowie. Ponadto wykonano renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej-Oławskiej metodą bezwykopową oraz dokonano rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Te działania miały za zadanie umożliwić późniejsze włączenie się do wybudowanej sieci pozostałym miejscowościom tj.: Wilków, Pągów, Strzelce, Domaszowice, Gręboszów Świerczów, Biestrzykowice, Nowe Smarchowice, Głuszyna, Smogorzów, Bukowa Śląska.

Łącznie skanalizowano 20 miejscowości. Dzięki rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej nastąpił rozwój miasta. Powstało kilkanaście nowych zakładów pracy oraz wybudowano nowe osiedla mieszkaniowe.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom spółki „EKOWOD” za pracę i wkład włożony w rozwój naszej gminy i powiatu. Szczególne podziękowania     kieruję do Pana Andrzeja Wiechy, Pana Romana Kani, Pana Łukasza Barana, Pana Stanisław Góreckiego, Pani Marty Bieniek oraz Pana Wiesława Krupnika za ciężką pracę i zaangażowanie dzięki, któremu udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej.

Te wszystkie działania, o których mówiliśmy stanowiły pewien etap w rozwoju firmy. Przypomnę, że w 2003 roku spółka zatrudniała 70 pracowników. Dziś jest to 140 osób. Jak powiedziałem wcześniej były to kilkunastomilionowe inwestycje, które w sposób radykalny zmieniły wielkość i jakość spółki.

Zrealizowano.

-Ale mimo tylu inwestycji został Pan odwołany ze stanowiska prezesa tej spółki w 2015 r. Dlaczego?

Myślę, że o to należy zapytać byłego burmistrza Juliana Kruszyńskiego ale mam nadzieję, że po kilku latach wyciągnięte przez niego refleksje spowodują, że już więcej w życiu nie będzie podejmował takich decyzji. Szkoda, że spółka w latach 2015-2018 nie przystąpiła do budowy kanalizacji z kolejnych etapów możliwych do realizacji ze środków pomocowych oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

-W 2018 r ponownie został Pan powołany na stanowisko Prezesa Spółki „EKOWOD” po objęciu fotela burmistrza przez Bartłomieja Stawiarskiego. Jakie palny na przyszłość ma spółka i jaka jest jej obecna kondycja?

Po powrocie na stanowisko w listopadzie 2018 r. podjąłem działania, które mają skutkować rozwojem inwestycji w Spółce. Niestety środki europejskie na rozbudowę sieci kanalizacyjnych już się skończyły, dlatego musimy zorganizować inny montaż finansowy wielu inwestycji. Zamierzenia inwestycyjne spółki zostały określone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Najważniejsze z nich to:

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Namysłowie z budową biogazowni – 22 mln zł;

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie południa Gminy Namysłów (Smarchowice Śląskie, Barzyna, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice) – 19 mln zł;

– zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie północnym Gminy Namysłów (Głuszyna, Woskowice Małe).

Oczywiście jest to program rozłożony na okres 3-5 lat. Jego realizacja będzie możliwa po zaciągnięciu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku poprzednim poza zadaniami własnymi zrealizowaliśmy 22 duże inwestycje zewnętrzne związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nasze przedsiębiorstwo inwestuje również w odnawialne źródła energii. Na dachu hali garażowej przy ul. Mariańskiej 2 zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 49,80 kW. Pozyskana energia słoneczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki.

W tym roku razem z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury przeprowadzamy akcję „Namysłów Eko+ Pozytywny”. Jest to cykl warsztatów i różnorodnych działań ekologicznych skierowanych do dzieci z naszej gminy.  Celem akcji jest zwrócenie uwagi na środowisko oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą kryzys ekologiczny.

ZWiUK „EKOWOD” na bieżąco stara się modyfikować swoje działania i dokonywać kolejnych zakupów inwestycyjnych. W ostatnich dwóch latach nabyliśmy nowoczesne koparko-ładowarki, śmieciarki, ciągniki oraz inne niezbędne dla prowadzonej działalności urządzenia. Systematyczna wymiana sprzętu przynosi efekty w postaci mniejszej awaryjności i szerszego wachlarza sprzętu jakim dysponuje Spółka.

Uważam, że misją firmy komunalnej jest jak najlepsza praca na rzecz mieszkańców. Staramy się realizować zadania spółki w sposób jak najlepszy. Myślę, że EKOWOD jest widoczny i postrzegany pozytywnie na terenie powiatu.

Na koniec rozmowy chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, za codzienny trud
i poświęcenie, zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność które pozwoliły Nam wspólnie zrealizować wiele ważnych projektów. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19 nieprzerwanie pracowaliście i dawaliście z siebie wszystko by Nasza firma wciąż się rozwijała. Bardzo Wam za to dziękuje.

Artur Masiowski

Prezes ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o.

—————————————————————————————————————————————————

 

09.03.2021 r

OTWARCIE NOWEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Można tam oddawać problematyczne odpady, ale też nauczyć się ich prawidłowej segregacji.

Dziś, tj. 9 marca 2021 r.  miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. PSZOK przeszedł już wszystkie odbiory techniczne i mieszkańcy mogą z niego korzystać.

Uroczystego otwarcia PSZOK-u dokonali: Prezes ZWiUK „EKOWOD” Artur Masiowski, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Kos.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 095 424,69 zł, z czego 931 110,99 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w godzinach:

 • środa – piątek: 9.00 – 17.00  
 • sobota: 9.00 – 14.00

—————————————————————————————————————————————————

 

23.02.2021 r

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE NAMYSŁÓW

Przyjęta przez Spółkę „EKOWOD” strategia inwestycyjna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej zakłada w najbliższych latach rozbudowę systemu sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Namysłów. Opracowywana etapami dokumentacja projektowa przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej w całości w systemie ciśnieniowym umożliwiając lokalizację sieci o mniejszych przekrojach w poboczach dróg, co z kolei związane jest z mniejszymi stałymi rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W przypadku budowy kanalizacji w systemie ciśnieniowym nie występują wody przypadkowe i infiltracyjne, które przy budowie kanalizacji grawitacyjnej mogą zwiększać okresowo o 50% ilość transportowanych ścieków, co przekłada się na większe koszty zużycia energii. Wybór technologii budowy w systemie kanalizacji ciśnieniowej podyktowany jest przede wszystkim:

– ukształtowaniem terenu – teren płaski z minimalnymi spadkami,

– rozległą zabudową,

– istniejącym uzbrojeniem terenu,

– wysokim poziomem wód gruntowych

– niższymi kosztami inwestycji,

– możliwością lokalizowania sieci w poboczach dróg bez konieczności naruszania nawierzchni jezdni,

– możliwością układania rurociągów metodą bezwykopową – horyzontalnego przewiertu sterowanego bez konieczności kosztownego otworzenia nawierzchni.

W etapie I zakładana jest budowa sieci tranzytowej z Barzyny do Smarchowic Wielkich oraz skanalizowanie miejscowości Smarchowice Śląskie. Równolegle z budową powyższego zakresu planuje się rozpoczęcie etapu II obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ligota Książęca, Mikowice, Minkowskie i Barzyna. Faza realizacyjna budowy sieci w tych miejscowościach zakończy się w roku 2023 r. W ostatnim etapie zostanie przygotowana dokumentacja projektowa oraz zrealizowana budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozowiec, Żaba, Krasowice, Przeczów i Niwki.

Podstawę  systemu kanalizacji ciśnieniowej  stanowi indywidualna  pompownia przydomowa, do której grawitacyjnie doprowadzone będą ścieki z jednego domu. Dalej, przy pomocy pompy wirowej wyposażonej w rozdrabniacz zanieczyszczeń stałych, ścieki trafią przewodem ciśnieniowym z rur PEHD o średnicy 50 mm do pobliskiego kolektora ciśnieniowego zakończonego pompownią sieciową. Następnie rurociągiem tranzytowym przetłoczone zostaną do kolejnej wioski i efekcie dopłyną do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Zbiorniki pompowni przydomowych wykonane są z prefabrykowanych gotowych studzienek z tworzywa sztucznego (PEHD) o średnicy φ 800 mm i głębokości do 2,5 m.

Wyposażenie kompletnego zestawu pompowni przydomowej składa się z:

– pompy wirowej  z urządzeniem rozdrabniającym i orurowaniem

– pneumatycznych czujników poziomu ścieków,

– skrzynki sterowniczej,

– kabli zasilających i sterowania.

—————————————————————————————————————————————————

19.02.2021 r

WYMIANA WODOMIERZY

 

—————————————————————————————————————————————————

 

15.02.2021 r

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NAMYSŁOWIE

Jeszcze w tym roku ma ruszyć modernizacja oczyszczalni ścieków w Namysłowie, która będzie w stanie przyjąć więcej nieczystości oraz uczynić z nich pożytek.

Do oczyszczani spływają ścieki z gmin Namysłów, Wilków, Świerczów i Domaszowice. Ostatnie modernizacje przeszła ona 16 lat temu. Jak jednak wskazuje prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Artur Masiowski, obecnie potrzebne jest kolejne unowocześnienie instalacji.

– Całkowicie chcemy zmodernizować oczyszczalnię pod względem gospodarki osadowej i wybudować biogazownię. No niestety, jest to ostatni etap, bardzo kosztowny, ale niezbędny do tego, żebyśmy mogli właściwie zagospodarowywać osady ściekowe – tłumaczy.Przez oczyszczalnię przepływa prawie 1,5 miliona metrów sześciennych ścieków rocznie. Po modernizacji jej wydajność się zwiększy, co ma spore znaczenie w obliczu planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie Namysłów. Z kolei projektowana biogazownia będzie mogła zaspokoić sporą część zapotrzebowania energetycznego spółki.

– Około 80 – 100 kilowatów energii jesteśmy w stanie wyprodukować docelowo z biogazu. Jedno to jest ciepło na cele technologiczne, drugie to energia elektryczna, która będzie służyła oczyszczalni ścieków. Jeżeli pojawią się nadwyżki, to również możliwa będzie ich sprzedaż na zewnątrz – dodaje prezes.

Same ścieki komunalne mogą nie zapewnić wystarczającej kaloryczności do produkcji energii, jednak EKOWOD liczy, że parametry te poprawią ścieki technologiczne z namysłowskiego browaru. Podobna współpraca ma miejsce w brzeskiej oczyszczalni, gdzie do biogazowni trafiają odpady z miejscowych zakładów tłuszczowych.

Dodajmy, że rozbudowa namysłowskiej oczyszczalni ma trwać 2 lata. Jej planowany koszt to 21 milionów złotych.

Źródło: www.radio.opole.pl

—————————————————————————————————————————————————

09.02.2021 r

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Pogoda zrobiła się zimowa, dlatego przekazujemy informacje dotyczące kwestii odśnieżania dróg i ulic.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. realizuje działania związane z utrzymaniem przejezdności dróg w mieście zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Namysłowie.

Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem co sprawia, iż odśnieżanie przeprowadzane jest szybko i sprawnie. Pracujemy nieprzerwanie nad prawidłowym utrzymaniem wszystkich dróg w mieście.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach w okresie zimy w dużej mierze zależy także od kierujących pojazdami. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę z konieczności nie tylko zmiany techniki jazdy, ale także właściwego przygotowania pojazdu.

Prosimy o cierpliwość i zachowanie ostrożności.

—————————————————————————————————————————————————

08.02.2021 r

WPROWADZENIE ZDALNEGO SYSTEMU ODCZYTU WODOMIERZY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie wdraża innowacyjny system zdalnego odczytu wodomierzy.

Zdalny system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim i skraca czas odczytu. Pozwala również kontrolować oraz chronić przed zaburzeniami mającymi wpływ na zakłócenia pracy wodomierza. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.

Prace związane z wymianą wodomierzy na wodomierze z funkcją zdalnego odczytu polegają na krótkiej wizycie pracownika celem zamontowania nakładki indukcyjnej (w przypadku, gdy wodomierz jest przystosowany, tj. APATOR POWOGAZ SMART +) lub wymiany całego licznika.

Prosimy o zrozumienie i udostępnianie lokali mieszkalnych w celu wykonania niezbędnych czynności eksploatacyjnych upoważnionym pracownikom Spółki.

Informujemy, że prace związane z wymianą wodomierzy na wodomierze z funkcją zdalnego odczytu obejmują  obecnie teren – Namysłów „Osiedle Kwiatowe”.

Istnieje możliwość uprzedniego ustalenia z pracownikiem dogodnego terminu pod numerem telefonu: 509 494 339.

—————————————————————————————————————————————————

 

03.02.2021 r

BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH W NAMYSŁOWIE

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ”EKOWOD” w Namysłowie poza budową nowych sieci przeprowadza także sukcesywnie remonty starej i wyeksploatowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Dbając o jej należyty stan Spółka “EKOWOD” zleciła wykonanie inspekcji telewizyjnej wiekowej już kanalizacji ogólnospławnej znajdującej się w ulicach Bohaterów Warszawy, Wały Jana III oraz Podwale w Namysłowie. Przeprowadzone badanie uwidoczniło wady kanalizacji w postaci nieszczelności na połączeniach rur, punktowych powierzchniowych ubytków skorup rur wraz z gruntem przedostającym się do kanału oraz w znacznym stopniu korozję rur betonowych zagrażającą ich właściwościom przenoszenia obciążeń.
Powyższa analiza stanu technicznego sieci kanalizacyjnej skłoniła przedsiębiorstwo do zaplanowania naprawy kanałów metodą bezwykopową za pomocą wykładziny z włókien o strukturze filcowej, nasączonej żywicami poliestrowymi z zastosowaniem zewnętrznych membran uszczelniających.
Wpływ na wybór technologii remontu ma m.in. lokalizacja kanału w sąsiedztwie drzew oraz szybkie tempo realizacji robót wykonywanych metodą bezwykopową. Naprawy te nie naruszą statyki drzewostanu i ich systemów korzeniowych. Ze względu na szybkie tempo wykonania robót bezwykopowych powinny one w znaczący sposób skrócić czas robót budowlanych w porównaniu do robót wykopowych, a tym samym ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców.
Realizacja inwestycji zakłada renowację strategicznego odcinka kanalizacji w mieście Namysłów o łącznej długości 440,80 mb. Kanałem tym odprowadzane są ścieki z południowej części powiatu namysłowskiego oraz części Namysłowa.

Prezes ZWiUK ”EKOWOD”

Artur Masiowski

—————————————————————————————————————————————————

 

25.01.2021 r

NOWA ŚMIECIARKA W ZWiUK „EKOWOD”

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. stara się na bieżąco dokonywać kolejnych zakupów inwestycyjnych.Do pomocy w oczyszczaniu powiatu wyruszył pojazd marki Mercedes-Benz. Śmieciarka została dostarczona do Spółki na podstawie umowy leasingowej w wyniku przeprowadzonego przetargu. Nowy pojazd jest nowoczesnym samochodem, przystosowanym do zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Samochód ze względu na wyposażenie i parametry jest proekologiczny – pozwalając na minimalizację emisji spalin do środowiska oraz mniejsze zużycie paliwa. Pojazd spełnia wszystkie normy (m. in. normę czystości spalin euro 6) wymagane przez tego typu pojazdy.

Wartość zakupionej śmieciarki to 897.812,74 zł.

Zakup specjalistycznego samochodu ma służyć poprawie świadczonych usług, segregacji i wywozu odpadów na terenie powiatu namysłowskiego.

Statystyki wskazują, że z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli w przyszłości taka tendencja się utrzyma, zwiększą się także potrzeby sprzętowe Spółki.

—————————————————————————————————————————————————

31.12.2020 r

—————————————————————————————————————————————————

 

28.12.2020 r

RENOWACJA KANAŁU BETONOWEGO – INSPEKCJA TV

ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. informuje, iż w dniach 28-30.12.20202 r w godzinach wieczornych przeprowadzona zostanie inspekcja kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Warszawy, Wały Jana III oraz Podwale w Namysłowie.

Inspekcja pozwoli określić stan techniczny przewodu kanalizacyjnego i wykonywana jest w celu przeprowadzenia bezwykopowej renowacji kanału.

Wykonywane prace nie powinny w sposób istotny powodować utrudnień w ruchu drogowym.

 

—————————————————————————————————————————————————

27.11.2020 r

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DĄBROWIE

Jedną z realizowanych w ostatnim okresie na terenie Gminy Świerczów inwestycji była rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa. Na podstawie opracowanej przez pracowników Spółki “EKOWOD” dokumentacji projektowej przystąpiono w minionym miesiącu do budowy odcinka sieci wodociągowej. Zakres inwestycji obejmował wykonanie sieci z rur PEHD średnicy 90 mm o łącznej długości 375 m. Ze względu na częściowy przebieg trasy pod nawierzchnią asfaltową konieczne było zastosowanie technologii bezwykopowej, która nie narusza konstrukcji drogi. Dlatego też odcinek sieci o długości 107 m został wykonany metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego za pomocą wiertnicy poziomej z systemem nawigacji, który wykonała specjalistyczna firma. Dzięki sprawnej organizacji, całość robót Spółka “EKOWOD” zrealizowała w przeciągu ok. dwóch tygodni.

—————————————————————————————————————————————————

02.11.2020 r

DZIĘKUJEMY !

Dziękujemy naszym pracownikom, którzy mimo epidemii każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki. Chcemy docenić naszych pracowników, którzy mimo trudnej sytuacji dbają o czystość na terenie Naszego Powiatu, realizują budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonują pozostałe prace związane z działalnością Spółki. To nie jest praca, którą można wykonać bezpiecznie z domu.

Bardzo Wam za to dziękujemy!

—————————————————————————————————————————————————

06.10.2020 r

ZALEW MICHALICE

ZWiUK „EKOWOD” informuje, iż odpady z terenu zalewu w Michalicach odbierane są trzy razy w tygodniu. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich osób o korzystanie z pojemników na odpady, a nie pozostawianie odpadów wokół nich. Niestety, dopiero co zamontowane, nowe pojemniki stają się obiektem ataku wandali.

Doceńmy pracę osób dbających o prządek bo wszystko co widzimy wokoło jest możliwe dzięki ich ciężkiej pracy. Niestety są też tacy, którzy nie szanują naszej wspólnej własności i niszczą wszystko co znajdzie się w zasięgu ich oczu i rąk. Prosimy Was: jeśli będziecie świadkami aktów wandalizmu to zgłoście ten fakt do naszej Policji lub Straży Miejskiej.

 

————————————————————————————————————————————————–

 

30.09.2020 r

Walne zgromadzenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85% rynku zaopatrzenia w wodę wodociągową. W czasie obrad m.in. przedstawione zostały zadania zrealizowane przez Izbę w 2019 r oraz wyznaczono dalsze kierunki działalności w tak trudnej rzeczywistości, spowodowanej COVID-19.
Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Spółkę „EKOWOD” reprezentował Prezes Zarządu Artur Masiowski.

—————————————————————————————————————————————————

09.09.2020 r

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W NAMYSŁOWIE

 

Spółka „EKOWOD” prowadzi prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i Skłodowskiej w Namysłowie. Przeprowadzona inwestycja zapewni możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci.

W ramach zadania wykonana zostanie:

   • sieć wodociągowa Ø160 PEHD o dł. L=640 m oraz Ø110 PEHD o dł. L=380 m;
   • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC o dł. L=165 m;
   • sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90 PEHD o dł. L=70 m wraz z pompownią.

 

—————————————————————————————————————————————————

02.09.2020 r

UWAGA !

Szanowni Klienci!

W zawiązku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 , ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie zdecydowało się na podjęcie pewnych kroków. W trosce o Państwa zdrowie, nie chcemy aby  nasi pracownicy przekraczali granicę Państwa posesji.

Kierowcy śmieciarek i ładowacze nieczystości stałych otrzymali zakaz wchodzenia na posesję, aby nie dopuścić do kontaktu pracowników w ubraniach roboczych które mogły być zabrudzone i mieć kontakt z bramą , furtką, drzwiami które mogą dotykać nasi klienci.

Bardzo prosimy w czasie trwania epidemii o dostosowanie się do następujących zasad:

   • Pojemniki z odpadami zmieszanymi i posegregowanymi powinny być wystawione poza granicę posesji do krawędzi chodnika lub drogi, gdzie dojeżdża śmieciarka.
   • Pracownicy ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. po rozładowaniu pojemników pozostawiają je przy krawędzi chodnika lub drogi.
   • Właściciele posesji winni we własnym zakresie wstawić pojemniki na posesję z zachowaniem higieny.
   • Należy przestrzegać harmonogramu wywozu odpadów i wystawiać pojemniki w dniu odbioru nie później niż do godziny 6.00.
   • Powyższe zasady obowiązują od: 15.09.2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                               Zarząd Spółki EKOWOD

—————————————————————————————————————————————————

28.07.2020 r

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBSKIEJ

ZWiUK „EKOWOD” prowadzi prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Lubska. Wybudowany zostanie wodociąg o średnicy Ø90 PEHD i długości 250 m.

—————————————————————————————————————————————————

10.07.2020 r

WODY OPADOWE – PRZEPISY

Do podlewania ogrodu zużywa się rocznie 1000 l wody/m2 powierzchni działki. To dużo, dlatego warto zadbać o jej racjonalne wykorzystanie. Będzie to z korzyścią nie tylko dla portfela, ale i środowiska. Woda staje się dobrem deficytowym i stanowi już w naszym budżecie znaczącą pozycję, zwłaszcza gdy do podlewania ogrodu używamy tej z wodociągu. Tymczasem odpowiednio gospodarując wodą, gromadząc deszczówkę i rozsądnie jej używając, możemy znacznie obniżyć wydatki, bez konieczności redukowania roślinności otaczającej nasz dom.

Jeżeli pozwala na to wielkość działki, warto zbudować oczko wodne, niewielki stawik, a gdy brak nam miejsca to podziemny zbiornik, będzie w nim można deszczówkę magazynować.

W myśl przepisów woda deszczowa nie jest ściekiem. Zabrania się odprowadzania jej do systemu kanalizacji sanitarnej, a za odprowadzanie jej do kanalizacji deszczowej trzeba płacić, a więc warto znaleźć sposób na to, by je umiejętnie zmagazynować i sensownie spożytkować. Mamy więc co najmniej dwa powody, aby rozważyć pomysł zbierania deszczówki, a potem jej wykorzystywania do celów gospodarczych. Techniczny gdy nie da się usuwać deszczówki do zewnętrznego odbiornika i finansowy jak za odprowadzanie deszczówki trzeba płacić. Dodatkowy zyskiem, jest ograniczenie zużycia wody pobieranej z wodociągu, a za tym idzie mniejsze opłaty eksploatacyjne za wodę oraz korzyść dla środowiska.

Zgodnie z prawem zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, specjalistyczne służby odpowiedzialne są za kontrole sieci kanalizacyjnych.

Za niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych możliwe jest naliczenie stosownej kary. Gdyby woda z naszej działki spływała do kanalizacji sanitarnej bądź na działkę sąsiadów, właściciel instalacji lub działki na którą ta woda jest odprowadzana ma prawo powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a ten zobowiązać odprowadzającego wody do rozebrania instalacji odprowadzającej niezgodnie z prawem wody opadowe. Poszkodowani mogą także w trybie postępowania cywilnego dochodzić odszkodowania za wygenerowanie dodatkowych kosztów poszkodowanemu oraz za zniszczenia spowodowane przez odprowadzaną wodę.

Na budowę instalacji do magazynowania wody możemy skorzystać z różnych źródeł dofinansowania. Warto poszukać w miejscowym wydziale kształtowania środowiska bądź w regionalnym oddziale Funduszu Ochrony Środowiska.

https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda–100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

Zasoby wody w Polsce należą do jednych z mniejszych w Europie. A my w większości nie mamy nawyku jej oszczędzania, marnotrawimy też to, co daje nam środowisko – cenną deszczówkę. Warto to zmienić. Należy ją oszczędzać nie tylko ze względów ekologicznych, ale również ważny jest aspekt finansowy. Racjonalne wykorzystanie wody po prostu się opłaca. Tym bardziej że cena wody wodociągowej z roku na rok rośnie, a właściwa gospodarka pozwoli zmniejszyć jej zużycie nawet o 70%.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. planuje w okresie powakacyjnym przeprowadzić kontrole sieci kanalizacji sanitarnej pod względem bezprawnego odprowadzania wód opadowych.

—————————————————————————————————————————————————

07.07.2020 r.

TRWA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GŁUSZYNIE – II ETAP

Zadanie realizowane jest przez Spółkę „EKOWOD”. Inwestycja, która rozpoczęła się z końcem ubiegłego roku, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch przepompowni ścieków. Prosimy mieszkańców Głuszyny o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na oznakowanie.

—————————————————————————————————————————————————

02.07.2020 r.

SPÓŁKA „EKOWOD” WZBOGACIŁA SIĘ O NOWY CIĄGNIK

Od kilku dni Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych może poszczycić się nowym nabytkiem. W drodze przetargu nieograniczonego Spółka „EKOWOD” zakupiła fabrycznie nowy ciągnik NEW HOLLAND T4.75S o mocy 75KM za  kwotę 148.830,00 zł, który dostarczyła firma Osadkowski SA z siedzibą w Bierutowie. New Holand T4.75S zapewnia doskonały balans pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami, szerokimi możliwościami zastosowania, a łatwością i prostotą obsługi w codziennym użytkowaniu.
Ciągnik wykorzystywany będzie głównie w transporcie lokalnym przy budowie i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

—————————————————————————————————————————————————

 

30.06.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

29.06.2020 r.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK W NAMYSŁOWIE

Od 1 lipca PSZOK przy ul. Grunwaldzkiej czynny będzie:

od środy do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

w soboty w godzinach 9.00 – 14.00

—————————————————————————————————————————————————

03.06.2020 r.

JAK ZAGOSPODAROWAĆ WODĘ DESZCZOWĄ W OBRĘBIE DZIAŁKI

Woda jest źródłem życia. Powierzchnia Ziemi jest w około 71% pokryta wodą. Woda z oceanów i mórz stanowi 97% światowych zasobów. Jest to woda słona – niezdatna do picia dla ludzi i większości zwierząt. Woda słodka, dostępna do spożycia stanowi niecały 1%, pozostała część wody jest uwięziona w lodowcach oraz lodach Arktyki i Antarktyki. Zasoby wody pitnej na Ziemi są ograniczone i podlegają nieustannej presji wynikającej z działalności człowieka w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, gospodarki komunalnej, a także zmiany klimatu. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak susze i powodzie. Odpowiednie zagospodarowanie deszczówki jest szansą na poradzenie sobie ze zmianami klimatu.

Deszczówka w miastach zazwyczaj spływa nie wsiąkając w teren i tym samym nie odbudowuje stanu wód podziemnych, które stanowią naturalną retencję. W czasie upałów i okresów bez deszczu wody może brakować roślinom oraz ludziom. Zdarza się również, że w czasie opadów do kanalizacji, które w większości nie są w stanie przyjąć dużej ilości wody w krótkim czasie, podczas nawalnych deszczy trafiają jej olbrzymie masy. To często kończy się podtopieniami. W związku z powyższym zamiast zmagać się z niszczącym działaniem wody warto wykorzystać ją do własnych celów i odpowiednio zagospodarować deszczówkę oraz zachować na działce jak najwięcej terenów biologicznie czynnych. Aby zatrzymać wodę opadową i skorzystać z jej dobrodziejstw wystarczy niewielkie zaangażowanie. Deszczówka jest bezcennym zasobem, dzięki któremu możemy zmniejszyć zużycie wody w naszym gospodarstwie do 50%. W gospodarstwie domowym z dziennego zużycia wody, kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę, ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie toalet. Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się do: higieny osobistej – 50 litrów, mycia naczyń – 12 litrów, do celów spożywczych – 5 litrów oraz do prania, mycia samochodu i porządków w domu i ogrodzie (w sumie ponad 40 litrów). Widać więc wyraźnie, iż z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czyli właśnie deszczówką. Zebraną wodę można wykorzystać w środku oraz na zewnątrz budynku. Możemy podlać nią ogród (dla roślin deszczówka jest najzdrowsza) lub użyć do pojenia zwierząt, prania, mycia, a także do spłukiwania toalet. Gromadząc deszczówkę zapewnimy sobie potrzebną wodę na bezopadowe i upalne okresy suszy.

Oto kilka przykładów w jaki sposób można zagospodarować wodę opadową:

   • zbiorniki na deszczówkę (np. beczka, cysterna, studnia);
   • powierzchniowe zbiorniki retencyjne (np. oczka wodne obsadzone roślinnością);
   • podziemne zbiorniki retencyjne (z których można czerpać duże ilości wody do celów gospodarskich);
   • powierzchnie przepuszczalne (np. kostka ażurowa, kamienie);
   • skrzynki rozsączające (powoli uwalniają wodę do gruntu, wspomagając nawodnienie gleby);
   • zielone dachy (wiążą wodę, poprawiają mikroklimat);
   • stawy hydrofitowe (obfitują w rośliny wodne i bagienne skutecznie usuwając zanieczyszczenia oraz przechwytują nadmiar wody);
   • korytka spływowe (odprowadzają wodę do stawów, oczek wodnych, niecek);
   • ogrody deszczowe (łąki kwietne oczyszczają wodę i wiążą ją długo w glebie);
   • pasaże roślinne (mogą stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki i przy drogach).

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

   • zużywając mniej wody wodociągowej oszczędzamy pieniądze;
   • pranie odzieży w miękkiej wodzie deszczowej jest bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%;
   • miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin – zapobiega także odkładaniu się kamienia w pralkach oraz w toaletach;
   • używając wody deszczowej aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej;
   • unikamy także opłat związanych z odprowadzaniem niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej;
   • dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego jej wykorzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zredukować miejscowe podtopienia.

Dzięki powyższym działaniom możemy mieć modelowe pro-retencyjne gospodarstwo domowe i stać się rzecznikiem ważnej sprawy – ochrony środowiska. Przy okazji poprawimy sobie komfort życia i oszczędzimy pieniądze.

 

—————————————————————————————————————————————————

01.06.2020 r.

NOWA ŚMIECIARKA ZASILIŁA FLOTĘ SPÓŁKI

ZWiUK „EKOWOD” na bieżąco stara się modyfikować swoje działania i dokonywać kolejnych zakupów inwestycyjnych.
Do pomocy w oczyszczaniu powiatu wyruszył pojazd marki Scania, a tym samym usprawnił pracę załogi i pozwolił rozładować napięty harmonogram odbioru odpadów. Systematyczna wymiana sprzętu przynosi efekty w postaci mniejszej awaryjności i szerszego wachlarza sprzętu jakim dysponuje Spółka. Wartość zakupionego pojazdu to 794.580,00 zł.

—————————————————————————————————————————————————

 

05.05.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————


28.04.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

17.04.2020 r.

Uwaga inkasent w terenie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż aktualnie nasi pracownicy dokonujący odczytów wodomierzy wznowili pracę w terenie i wystawiają faktury  zgodnie z umową na podstawie średniego zużycia w oparciu o wcześniejszy okres rozliczeniowy.

Niestety nie pobieramy należności z tytułu wystawianych faktur. Płatności za świadczone usługi prosimy realizować przelewami na indywidualne konta wskazane na fakturach.

W zaistniałej sytuacji zachęcamy do korzystania z przesyłania faktur drogą elektroniczną, co ułatwi płynne przekazywanie dokumentów z pominięciem zagrożonej płynnością formy przesyłania pocztą.

Akceptacja sposobu i warunków przesyłania faktur w formie elektronicznej

Aktywacja e-faktury następuje po wypełnieniu formularza dostępnego w strefie interesantazakładka – Dokumenty do pobraniazgoda na e-fakturę i przesłania drogą elektroniczną do spółki na adres sekretariat@ekowod.eu.

Akceptacja e-faktury, umożliwia również przesłanie odczytu drogą elektroniczną, poprzez zakładkę – prześlij odczyt”, która jest dostępna na naszej stronie.

Przepraszamy  za utrudnienia i prosimy o zrozumienie.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————

31.03.2020 r.

Komunikat w sprawie działalności ZWiUK ”EKOWOD” Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa  (wywołującego COVID-19) Zarząd ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie ze względu na charakter i specyfikę przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej, a także odbioru ścieków i odbioru odpadów komunalnych zawiesił bezpośrednią obsługę klientów i wymianę wodomierzy do odwołania. Nieczynny jest również PSZOK, przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Namysłowie.

Praca spółki nie została przerwana, dlatego bieżące sprawy prosimy załatwiać za pośrednictwem poczty, przez internet lub telefonicznie: e-mail sekretariat@ekowod.eu, tel. 77 410 52 22,
Fax 77 410 14 82
.

Przepraszamy  za utrudnienia i prosimy o zrozumienie

—————————————————————————————————————————————————

01.04.2020 r.

20 LAT SPÓŁKI „EKOWOD”

Choć okoliczności nie sprzyjają świętowaniu, chciałbym podzielić się z Państwem radosną informacją. Dokładnie 20 lat temu, po połączeniu Wodociągów Namysłowskich Spółki z o. o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOSORT” Spółki z o. o., “powołano do życia” obecny Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.
Z tej okazji pragnę wszystkim byłym i obecnym pracownikom Spółki EKOWOD złożyć wyrazy szacunku i uznania za ich ciężką pracę wykonywaną bez względu na wszelkie trudności – również te obecne. Dziękuję za ich codzienny trud, poświęcenie i pełne zaangażowanie oraz życzę sukcesów osobistych i zawodowych oraz satysfakcji z wypełniania swoich obowiązków. Jestem również przekonany, że kolejne lata działalności Spółki „EKOWOD” będą wyznacznikiem nowych inwestycji polepszających jakość życia mieszkańców. Wszystkim naszym klientom chciałbym z kolei podziękować za korzystanie z naszych usług, okazywaną wyrozumiałość oraz życzyć zdrowia, które z pewnością zapewni czysta i smaczna woda z naszych wodociągów.

Prezes Zarządu
Artur Masiowski

—————————————————————————————————————————————————

17.03.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

12.03.2020 r.

—————————————————————————————————————————————————

22.01.2020 r.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Spółka „EKOWOD” w styczniu rozpoczęła prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. T. Różewicza i K. I. Gałczyńskiego w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy Ø110 PEHD i długości ok. 480 m oraz sieć kanalizacyjna o średnicy Ø200 PVC i długości ok. 550 m. Celem inwestycji jest doprowadzenie wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej.Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej mogących powstać w przyszłości na terenie osiedla budynków mieszkalnych oraz zapewni możliwość dalszej rozbudowy sieci. Prosimy o zachowanie ostrożności w obrębie prowadzonych prac oraz do stosowania się do oznakowań placu budowy.

—————————————————————————————————————————————————

10.01.2020 r.

NAMYSŁOWSKIE ASY EKOLOGII

Podczas XIII Sesji Rady Powiatu zostały wręczone Namysłowskie Asy Ekologii. Nagrody przyznawane są od 2017 r mieszkańcom, a także przedsiębiorstwom i instytucjom aktywnym na terenie powiatu za działania proekologiczne. Złote jabłka w imieniu kapituły, wręczyli Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Żołnowski. Głównym celem plebiscytu jest zwrócenie uwagi na problem związany z degradacją środowiska naturalnego, a także podnoszenie wrażliwości na problemy dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Powiat Namysłowski znany jest jako „zielone płuca Opolszczyzny”, a więc inicjatywa Asów Ekologii nie jest przypadkowa.

Jednym z laureatów kolejnej edycji plebiscytu jest Spółka „EKOWOD”. Zostaliśmy nagrodzeni za m.in. za dostosowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Namysłów do wymogów prawa polskiego i unijnego. Statuetkę oraz dyplom w imieniu zakładu odebrał Artur Masiowski – prezes ZWiUK „EKOWOD” w Namysłowie.

—————————————————————————————————————————————————


31.10.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. PODLEŚNA – UL. ŚWIERKOWA  W NAMYSŁOWIE

04.11.2019 r Spółka „EKOWOD” planuje rozpocząć prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Namysłowie między ul. Podleśną, a ul. Świerkową. Zostanie wykonana sieć kanalizacyjna Ø200 PVC o długości 525 m. Dzięki przeprowadzeniu inwestycji zostanie wyłączona z użytku pompownia ścieków zlokalizowana przy ul. Podleśnej, a nieczystości płynne będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w sposób grawitacyjny.
Wybudowana sieć pozwoli również na podłączenie do kanalizacji mogących powstać w przyszłości na tym terenie budynków mieszkalnych.
ZWiUK „EKOWOD” apeluje o zachowanie ostrożności w obrębie terenu budowy, ponieważ prowadzonym pracom będą towarzyszyły głębokie wykopy.

—————————————————————————————————————————————————

28.10.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GŁUSZYNIE – ETAP II

 

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. informuje, że zakończony został I  etap  budowy kanalizacji sanitarnej w  Głuszynie.

Wykonano:
– 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
– 4,3 km kanalizacji sanitarnej tłocznej;
– posadowiono dwie pompownie ścieków.

W dniach 28.10-04.11.2019 r. planowane jest rozpoczęcie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszynie. Budowa będzie realizowana wzdłuż ul. Głównej oraz ul. Krótkiej. Wykonane zostanie łącznie ok. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowione zostaną dwie pompownie ścieków.

—————————————————————————————————————————————————


07.10.2019 r.

DZIĘKUJEMY !

—————————————————————————————————————————————————

26.09.2019 r

NOWY CIĄGNIK W ZWiUK „EKOWOD”

We wrześniu sfinalizowana została transakcja zakupu ciągnika rolniczego dla Spółki Ekowod. Ciągnik wykorzystywany będzie na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni, a także jako wsparcie w zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych. Ten zakup pozwoli istotnie usprawnić wykonywanie należących do zadań Spółki prac terenowych.W ramach inwestycji zakupiony został fabrycznie nowy ciągnik rolniczy firmy Kubota M4072. Pojazd posiada napęd na cztery koła z blokadą i możliwością rozłączania, kabinę ogrzewaną i klimatyzowaną, układ kierowniczy ze wspomaganiem, silnik o pojemności 3331 cm3 o mocy 74,3 KM. Ciągnik o wartości 196.554,00 zł dostarczyła firma AMBROŻY Sp. z o. o. z Bierutowa.

—————————————————————————————————————————————————

20.09.2019 r

AKCJA „WEŹ WODĘ” ZAKOŃCZONA

Celem akcji było zebranie środków na montaż fontanny wody pitnej przy trasie biegowo-rowerowej w Kamiennej. Dzięki fontannie mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do wody. Nabierając wodę do bidonu będą zużywać mniejsze ilości plastiku co pozytywnie wpłynie na środowisko.
Podczas trwania akcji zostało zrobionych 326 680 524 kroków, czyli 247 485 km !
Na przekazaniu fontanny wody pitnej byli obecni: V-ce Burmistrz Namysłowa Ewelina Moniuszko-Czuczwara, sołtys Kamiennej Ewa Wolska, przedstawiciel rady sołeckiej, sponsorzy akcji: pan Andrzej Kowalik z Activsport, Prezes Zarządu Ekowod Artur Masiowski oraz Przedstawiciel Fundacji Droga Do Lepszego Dawid Pabiniak.

 

—————————————————————————————————————————————————

17.09.2019 r

FESTYN RODZINNY W ŚWIERCZOWIE

W Świerczowie po raz VIII odbył się Festyn Rodzinny, którego organizatorem było Publiczne Przedszkole. Celem imprezy było zachęcenie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom wielu okazji do radości, uśmiechu i dobrego nastroju. Cieszymy się, że Spółka „EKOWOD” mogła pomóc przy organizacji festynu.

—————————————————————————————————————————————————

21.08.2019 r.

KOLEJNY ZAKUP ZWiUK „EKOWOD”

Zakupiony samochód ciężarowy to MAN TGS 33.420 z sinikiem o mocy 420 KM spełniającym najnowszą normę EURO 6 określającą dopuszczalny poziom spalin w nowych samochodach, które sprzedawane są na terenie UE. MAN TGS to specjalista od pracy w trudnym terenie. Samochód posiada napęd 6×6 z blokadami mostów. Dzięki zastosowaniu wywrotu trójstronnego z tzw. hydroburtą idealnie sprawdza się przy pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

—————————————————————————————————————————————————

17.07.2019 r.

Zapraszamy do udziału w akcji „Weź wodę” ! Celem akcji jest montaż fontanny wody pitnej przy trasie biegowo-rowerowej w Kamiennej (pow.namysłów). Mieszkańcy będą mieli dostęp do wody, którą mogą napełnić własny kubek czy bidon. W ten sposób ograniczą ilość zużytego plastiku i wspólnie zadbają o środowisko.

Wystarczy zainstalować w telefonie aplikację i zrobić 6000 kroków dziennie. Po zrobieniu 6000 kroków i kliknięciu w reklamę Sponsor zostaje oskubany, a środki które zaoferował, zostają przekazane na wybrany przez Ciebie cel.

Akcja organizowana jest przez Oskub Sponsora, a skubiemy oczywiście EKOWOD.

Więcej informacji na www.oskubsponsora.pl

—————————————————————————————————————————————————

13.06.2019 r.

NOWOCZESNA KOPARKA ZASILIŁA FLOTĘ SPÓŁKI

Zakupiona koparka to model ZX170W-6 o mocy 172 KM firmy Hitachi znanej z produkcji niezawodnych maszyn budowlanych. Trwałość koparki zapewnia niezawodne działanie za każdym razem, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zastosowano w niej sprawdzone rozwiązania i solidne podzespoły.

—————————————————————————————————————————————————

14.02.2019 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GŁUSZYNIE – ETAP I

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuszyna. Zadanie to realizowane jest przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o.
Na cel zadania w pierwszym etapie składa się posadowienie dwóch pompowni ścieków oraz budowa:
– sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy 200 mm o łącznej długości 2 528 m;
– sieci kanalizacji tłocznej z rur PEHD o średnicy 90 mm i 160 mm o łącznej długości 4 260 m;
– rurociągu kanalizacyjnego z rur PVC o średnicy 160 mm o łącznej długości 204 m.
W związku z tym, iż prowadzonym pracom będą towarzyszyły głębokie wykopy oraz ruch ciężkiego sprzętu ZWiUK „EKOWOD” apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i stosowanie się do oznakowań placu budowy.

—————————————————————————————————————————————————

—> Archiwum strony